W naszym Żłobku  bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana i doświadczona kadra , kochająca  pracę z dziećmi. Uśmiech oraz radość naszych Milusińskich motywuje Ciocie do tworzenia różnorodnych zajęć i zabaw odpowiednio dostosowanych do wieku dzieci. Naszym wspólnym priorytetem jest stworzenie miłej, domowej atmosfery, dzięki której nasi podopieczni czują się u nas bezpiecznie a rodzice widzą zadowolenie w oczach swoich pociech.

KADRA NASZEGO ŻŁOBKA
Majchrzak Annadyrektor

GRUPA I – KRASNALE

 • Szymańska Justyna- starsza pielęgniarka
 • Olczyk Karolina- opiekunka
 • Białecka Agnieszka– opiekunka
 • Kierasińska Agnieszka– opiekunka

GRUPA II – SŁONECZKA

 • Wojciechowska Jadwiga – opiekunka
 • Kołacińska Anna – opiekunka
 • Lasoń Kamila – opiekunka
 • Czyż Alina – opiekunka

GRUPA III – MISIE

 • Swędrak Elżbieta – opiekunka
 • Włodarczyk Danuta– opiekunka
 • Kluska Mariola– opiekunka
 • Uchal Marta– opiekunka

ZAJĘCIA DODATKOWE

 1. Stasiak Anna– prowadzi zajęcia z terapii logopedycznej
 2. Uchal Marta– prowadzi zajęcia umuzykalniające, rytmiczne
 3. Zajęcia z jęz. angielskiego (metodą Yellow House English, poprzez korzystanie z platformy edukacyjnej Baby Beetles) prowadzą Panie:
 • Uchal Marta– gr. „Misie”,
 • Kołacińska Anna i Wojciechowska Jadwiga– gr. „Słoneczka”

Pozostały personel to:
– pracownicy administracyjni
– pracownicy kuchni

Kadra w naszym Żłobku dobrana jest zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

USTAWA
z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Art. 15.

1. Skład personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Jeden opiekun może sprawować opiekę:

1) w żłobku – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci;

2) w klubie dziecięcym – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające szczególnej opieki maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

3. W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.

Art. 16.

1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:

1) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

2) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Kadra