REKRUTACJA 2019/2020

Drodzy Rodzice, informujemy iż rozpoczynamy rekrutację w Żłobku Miejskim „Jaś i Małgosia”  na rok szkolny 2019/2020. W dniach od 1 marca do 31 maja b.r. przyjmujemy karty zgłoszeniowe wraz z oświadczeniami. Prosimy o poprawne wypełnienie dokumentów.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

 

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać w siedzibie Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia”, os. 1 Maja 7,  w godzinach od 8:00 do 15:00.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

 

 

Zasady przyjmowania dzieci do Żłobka Miejskiego „Jaś i Małgosia” zawarte są w Statucie Żłobka:

UCHWAŁA NR XXXV/311/17
RADY MIEJSKIEJ w BEŁCHATOWIE
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie nadania STATUTU ŻŁOBKOWI MIEJSKIEMU ,,JAŚ I MAŁGOSIA” w Bełchatowie
Rozdział 6.
Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka
§ 22. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
§ 23. Przebieg rekrutacji obejmuje:
1. Ogłoszenie o rekrutacji w formie ogłoszeń na terenie Miasta Bełchatowa w tym pisemnego ogłoszenia na tablicy informacyjnej Żłobka i Urzędu Miasta Bełchatowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa.
2. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w tym:
1) karta zgłoszeniowa,
2) oświadczenie o wysokości średniego, miesięcznego dochodu brutto w rodzinie liczonego z ostatnich trzech miesięcy,
 3) inne dokumenty załączone w miarę potrzeb.
§ 24. Dokumenty rekrutacyjne składa się w sekretariacie Żłobka.
§ 25. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej:
1. Komisja Rekrutacyjna składa się z 3 osób ustalonych zarządzeniem Dyrektora Żłobka,
2. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Żłobka pełniący funkcję przewodniczącego komisji, osoba wskazana przez Prezydenta Miasta Bełchatowa oraz pracownik Żłobka wskazany przez Dyrektora Złobka.
3. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej jest zobowiązany powiadomić właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Bełchatowa o terminie posiedzenia komisji z co najmniej 5 – dniowym wyprzedzeniem.
§ 26. Praca Komisji Rekrutacyjnej:
1. Postępowanie komisji jest jawne;
2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie Miasta Bełchatowa.
3. Podstawowa rekrutacja odbywa się raz w roku w terminie od 1 marca do 31 maja.
4. O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o liczbę miejsc z uwzględnieniem kryteriów rekrutacji określonych w § 26 ust. 5 niniejszego Statutu.
5. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka będzie większa niż liczba miejsc w Żłobku, pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci:
1 ) rodziców samotnie wychowujących,
2) z rodziny zastępczej,
3) obojga rodziców pracujących,
4) jednego lub obojga rodziców niepełnosprawnych, ,
5) dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka
6. Rekrutacja kończy się na etapie indywidualnego powiadomienia rodzica/opiekuna prawnego o przyjęciu do Żłobka.
7. Możliwe jest zapisanie dziecka również przez cały rok kalendarzowy. Dzieci przyjmowane są w miarę występowania wolnych miejsc w Żłobku.
8, Decyzję o objęciu dziecka opieką podejmuje Dyrektor Żłobka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego ,, Jaś i Małgosia” w Bełchatowie na rok szkolny 2017/2018 została zakończona.

Rodzice dzieci nowoprzyjętych do żłobka zostali indywidualnie powiadomieni o wynikach rekrutacji.

Wszystkie dzieci, których karty zostały złożone do końca kwietnia  mają zagwarantowane miejsce w naszym żłobku.

Możliwe jest również zapisanie dziecka przez cały rok kalendarzowy,  w miarę występowania wolnych miejsc.

Rekrutacja